Ingredientele PPB

Procesul de bugetare și respectiv PPB este un proces complex și inclusiv. Aceasta presupune existența abordărilor pe diferite dimensiuni și cu implicarea tuturor actorilor importanți la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului. În acest sens, pentru a susține o abordare holistică, inclusivă și sustenabilă a procesului bugetar aici vor fi prezentate mai multe documente care să acopere aceste necesități, cum ar fi bugetarea în bază de drepturile omului, tehnici de analiză a documentelor bugetare, metodologii de monitorizare, etc. 

Bugetarea Orientată pe Drepturile Omului (BODO)

Tradițional,  bugetarea se realizează bazându-se pe premise economice, fără a acorda o atenție sporită drepturilor omului. Abordările moderne vin cu o altă viziune: atingerea prosperității, poate fi realizată prin sporirea echității și asigurarea accesului echilibrat la serviciile publice a tuturor grupurilor sociale. În acest context trebuie menționată Bugetarea Orientată pe Drepturile Omului (BODO). BODO presupune realizarea nevoilor fundamentale ale oamenilor și să consolidarea echității în cadrul societății. BODO implică un proces participativ, transparent, în care deciziile privind cheltuirea și colectarea banilor publici sunt luate direct de către oameni, în special de categoriile defavorizate. 

În cadrul BODO un rol semnificativ îl joacă bugetarea sensibilă la gen (GSG). Obiectivul fundamental al bugetării sensibile la gen se referă la ajustarea procesului bugetar în vederea promovării egalității de gen ca parte integrantă a drepturilor omului. Atingerea egalității de gen aduce, de asemenea, și beneficii socio-economice imense. Mai multe studii au arătat că reducerea inegalității de gen are efecte pozitive și duce la îmbunătățirea stării de sănătate a copiilor, la creșterea productivității muncii și la accelerarea creșterii economice[1]. În acest context, nu este surprinzător faptul că inițiativele de promovare a egalității între femei și bărbați în politicile publice au inclus încercări de a încorpora o dimensiune sensibilă la gen în procesul de bugetare în sine[2].  La noi în țară, BSG este un concept relativ nou, atât la nivel central cât și local. Drept urmare, acest modul va veni cu descrierea cadrului de implementare a Bugetării sensibile la gen, la nivel local. Astfel, ne propunem să producem documente cu caracter metodologic care să ajute Autoritățile Publice Locale și Organizațiile Non-Guvernamentale să abordeze dimensiunea de gen în procesul bugetar. Documentele vor oferi o ghidare asupra organizării procesului și instrumentelor potrivite fiecărei etape bugetare. La fel, pe parcursul proiectului, aici se vor regăsi și alte instrumente care vor aborda subiectul reprezentării drepturilor omului, în special a dimensiunii de gen, în procesul bugetar.

Ghidul privind Promovarea Abordării Teritoriale a Dezvoltării Locale

Ghidul privind Promovarea Abordării Teritoriale a Dezvoltării Locale (ATDL) este destinat reprezentanților Autorităților Publice Locale (APL) și Organizațiilor Societății Civile (OSC). Acesta urmărește scopul de familiarizare a acestora cu noțiuni și procese precum dezvoltarea locală sustenabilă, creșterea economică și descentralizarea. Ghidul contribuie la înțelegerea mai aprofundată a acestei politici naționale multidimensionale și explică oportunitățile și instrumentele disponibile din cadrul ATDL. 

De asemenea, ghidul enumeră și descrie pilonii pe care se sprijină ATDL, și oferă argumentele care accentuează necesitatea implementării politicii ATDL. Ultima parte a ghidului descrie componentele definitorii ale ATDL și stabilește necesitatea implementării unei politici naționale de susținere a ATDL prin trei elemente cheie după cum urmează: Descentralizarea administrativă, Politici naționale de susținere a dezvoltării urbane cu rol consolidat pentru APL-uri, Politici naționale de susținere a dezvoltării rurale cu rol consolidat pentru APL-uri. Mai mult, acest capitol atrage atenția la necesitatea schimbării de politică regională pentru a sprijini dezvoltarea locală prin: Dezvoltarea cooperării interguvernamentale eficiente, Dezvoltarea capacității de conducere si administrare la nivel local, Promovarea activismului civic și a parteneriatelor dintre mediul public și privat. 

La final sunt recomandate metodele și exemplele practice care pot fi folosite pentru avansarea dezvoltării economice locale. Este abordată dezvoltarea teritorială și a parteneriatelor, fiind ilustrate studiile de caz care pot servi drept exemple de bune practici.


[1] Stotsky, J. (2016), ‘Gender budgeting: fiscal context and current outcomes’, International Monetary Fund working paper, WP/16/149, Washington DC.

[2] https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting