Noțiuni de bază
NoțiuneDefiniția
An bugetarPerioada de 12 luni cuprinsă pentru care se elaborează, se aprobă și se execută bugetul public. În Republica Moldova anul bugetar coincide cu anul calendaristic (1 ianuarie-31decembrie)
Autoritate Publică Locală (APL)Totalitatea autorităţilor publice locale constituite, în condiţiile legii, pentru promovarea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale
BugetO estimare a veniturilor și cheltuielilor preconizate pentru o anumită perioadă.
Termenul de buget provine de la cuvântul francez “bougette” care tradus înseamnă o mică geantă de piele folosită de comercianții francezi medievali pentru a păstra banii. 
Buget de StatTotalitate a veniturilor, a cheltuielilor şi a surselor de finanţare destinate pentru realizarea funcţiilor autorităţilor publice centrale, cu excepţia funcţiilor proprii sistemului public de asigurări sociale şi sistemului de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, precum şi pentru stabilirea relaţiilor cu alte bugete
Buget inclusivBugetul inclusiv, nu este decât un buget „corect”,  care ia în considerare interesele tuturor cetățenilor (în special la etapa distribuirii cheltuielilor), inclusiv grupuri dezavantajate. Acesta este elaborat, aprobat, executat și monitorizat prin utilizarea  pro-activă a  mai multor mecanisme pentru angajarea cetățenilor și a actorilor non-statali, incluzând grupuri și persoane excluse în mod tradițional și vulnerabile și ale căror voci care sunt rareori auzite în spațiul public, fără discriminare pe nicio bază, inclusiv naționalitate, rasă, etnie, religie, sex, orientare sexuală, dizabilitate, vârstă sau castă; și ia în considerare contribuțiile publice în mod obiectiv, indiferent de sursa lor.[1]

[1] http://guide.fiscaltransparency.net/glossary-of-terms-guide-on-public-participation-in-fiscal-policy/#_ftn35
Bugetare ParticipativăProces democratic prin care cetățenii decid de comun acord (de regulă prin vot) cum sunt alocați o parte din banii autorității (locale) sau instituției publice (de exemplu școală). 
Bugetul Local Totalitatea veniturilor, a cheltuielilor și a surselor de finanțare destinate pentru realizarea funcțiilor autorităților publice locale.
Cheltuieli bugetareTotalitatea plăţilor aprobate în buget/efectuate de la buget, cu excepţia celor aferente operaţiunilor cu activele financiare şi cu datoriile bugetului
Coaliție LocalăUn grup de cetățeni, activiști, reprezentanți ai societății civile și a cercurilor de afaceri etc, constituit pentru a facilita procesul de participare în procesul bugetar local. Activează în bazaunui regulament intern fără a constitui o persoană juridică. 
Consiliul LocalAutoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local.
Decizie Bugetară AnualăAct juridic al consiliului local prin care se aprobă bugetul local și se stabilesc reglementări specifice bugetului local pentru anul bugetar respectiv.
Deficit bugetarPartea cu care cheltuielile totale depășesc veniturile bugetului.
Forme de participareTotalitatea tehnicilor și metodelor de participare.
GuvernRamura executivă a puterilor în stat, care execută deciziile legislativului și administrează treburile publice. Guvernul funcționează în baza votului de încredere acordat de Parlament și asigură realizarea politicii interne și externe a țării și exercită conducerea generală a administrației publice.
ParticipareParticiparea publică se referă la multitudinea de modalități prin care cetățenii și publicul larg (inclusiv OSC și actorii non-statali) interacționează direct cu autoritățile publice în ceea ce privește proiectarea, implementarea și revizuirea politicilor publice. Aceasta poate varia de la consultări unice la relații continue și instituționalizate.[1]

[1] http://www.fiscaltransparency.net/pp_principles/
Participare în Procesul BugetarProcesul de implicare al cetățenilor, al societății civile, al mediului de afaceri și altor grupuri sau organizații în elaborarea, examinare, adoptare, executare și raportare a bugetului
PrimarAutoritate reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi executivă a consiliului local, aleasă prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Cuvântul primar provine de la cuvântul francez “maire” care tradus înseamnă „șeful autorității locale dintr-un oraș sau comună”.
Proces BugetarConsecutivitatea activităților de elaborare, examinare, adoptare, executare, raportare și auditare a bugetului.
Sold bugetarDiferența dintre veniturile totale și cheltuielile totale ale bugetului
Stakeholderi (părți interesate)O persoană, un grup de persoane, sau o organizație care are un interes în cadrul unui proiect sau entitate. 
Taxe localePlată obligatorie efectuată la bugetul unității administrativ-teritoriale. În Republica Moldova printre taxele locale putem menționa: taxa pentru amenajarea teritoriului; taxa de organizare a licitaţiilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale; taxa de plasare a publicităţii; taxa pentru unităţile comerciale; taxa de piaţă, etc.
TransparențăTransparența se referă la un mediu în care obiectivele de politici, cadrul legal, instituțional și economic al acestora, deciziile de politici și raționamentul acestora, datele și informațiile legate de politicile monetare și financiare, precum și condițiile de responsabilizare ale autorităților publice, sunt furnizate publicului într-un mod cuprinzător, accesibil și în timp util.[1]

[1] https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4474
Venituri bugetareMijloace financiare aprobate în buget/încasate la buget, cu excepţia celor aferente operaţiunilor cu activele financiare şi сu datoriile bugetului.
Veniturile proprii ale APLTotalitate veniturilor colectate din impozitele, taxele și alte plăti care se încasează direct și integral la bugetul local.